Vejledning

DAFOLO RUBRICS

Hvad er Dafolo Rubrics?

Dafolo Rubrics er et digitalt redskab, der med afsæt i tanken om en god vurderingspraksis støtter lærerens inddragelse af forenklede Fælles Mål i planlægning af undervisningen og den løbende, fremadrettede vurdering af klasser og/eller den enkelte elev.

Rubrics har til formål at motivere lærere og elever til at reflektere over, hvad der skal læres – altså: Hvor er eleverne på vej hen? Hvordan kommer de derhen? Og hvor befinder de sig lige nu?

Fig. 1. En rubric er udformet som en matrix – her for 3.-4. klassetrin. I yderste venstre kolonne vælges et færdigheds- og vidensområde, fx Finde tekst. Når det ønskede færdigheds- og vidensområde er valgt, dukker der tekst op i de næste fire kolonner i samme række af matrixen. Disse beskriver læring på fire niveauer. Det er disse formuleringer, der helt konkret kan anvendes som læringsmål for klassen og/eller de enkelte elever. Det første er det basale niveau, og de efterfølgende stiger i kompleksitet fra højre mod venstre. I næste række vælges et nyt færdigheds- og vidensområde og så fremdeles, indtil man har det antal områder, man ønsker at beskæftige sig med i et givent forløb.

Rubrics indeholder udfyldte skabeloner med læringsmål for hver af de fire kompetenceområders underliggende færdigheds- og vidensområder og de dertilhørende færdigheds- og vidensmål på henholdsvis 1.-2., 3.-4., 5.-6. og 7.-9. klassetrin i faget dansk.

Et forløb kan se sådan ud:

 1. Læreren udvælger et eller flere kompetenceområder.
 2. Læreren udvælger et eller flere færdigheds- og vidensmål og demed tilhørende rubricslæringsmål på fire niveauer.
 3. Rubricteksterne bruges som de er eller kopieres ned på næste linje og tilrettes det aktuelle forløb.
Ved at tilføje linjer i skabelonen, kan de enkelte tekster for færdigheds- og vidensområderne justeres, så de passer præcist som læringsmål til det forløb, der skal arbejdes med. Teksterne kan justeres enkeltvis, eller tre tekster for færdigheds- og vidensområder kan fx sammenskrives til en tekst på fire niveauer.

Når læreren anvender sammenskrevne læringsmål eller bruger skabelonen til fx at angive sociale mål, skal formuleringen Angiv selv anvendes.

Læreren kan herefter i samarbejde med eleven markere, hvor denne befinder sig i sin læringsprogression, og hvor denne forventes at nå hen i løbet af den angivne periode (se ”Oprettelse af elev”). De fire niveauer gør det tydeligt for både lærer og elev, hvad der skal arbejdes mere på – næste skridt bliver tydeligt.

Fig. 2. Når de ønskede læringsmål er valgt eller skrevet, vil det være muligt, via oversigten, at konvertere data til PDF-format og gemme eller printe, så læringsmålene bliver synlige også på papir til fx elevens egen mappe, elevplanen eller til skole-hjem-samtale. Det vil desuden være muligt at gemme de enkelte rubrics, så man altid kan vende tilbage til dem. Det vil ydermere være muligt at have en række rubrics for hver elev ad gangen, hvor en eksempelvis dækker over læringsmål for en enkelt lektion, mens en anden strækker sig over et længere forløb.

Sådan opretter du en rubric for klassen

Find Dafolo Rubrics på internettet

Åbn din internetbrowser på din computer eller tablet, og forbind til denne webside: www.dafolo-tools.dk/rubrics. Log herefter ind med dit UNI•Login.

Oversigt åbnes

Når du er logget ind, vises dette skærmbillede under fanen "Mine rubrics".

Tryk på ”Opret ny”.

Nedenstående skærmbillede vises.

Oprettelse af ny rubric for klassen

Her skal du:

 • indtaste navn på din rubric.
 • vælge klasse.
 • vælge kompetenceområde.

Hvis du ønsker, at klassens elever skal kunne redigere i deres egne rubrics, sættes kryds i ”Eleverne må redigere”.

Tryk på ”Næste”.

Nedenstående skærmbillede vises.

Oprettelse af tekster i rubric

Her kan du:

 • vælge standard færdigheds- og vidensområder i rullemenuen til venstre, hvorefter systemet automatisk sætter læringsmål på fire niveauer ind.
 • angive egne kriterier ved at vælge ”Angiv selv” i rullemenuen og indtaste navn for dette område. Formuler derefter egne læringsmål på de fire niveauer.
 • angive noter i feltet "Noter".

Hvis du ønsker at tilføje eller slette rækker, gøres det via knapperne ”Tilføj linje” og ”Slet linje”.

Status og mål bruges til på elevernes individuelle rubrics at angive, hvor de befinder sig nu, og hvor de skal hen. Disse markeres derfor ikke i klasseversionen.

Tryk på ”Opret”.

Nedenstående skærmbillede vises.

Ny rubric i din oversigt

Din rubric for klassen er nu oprettet i din oversigt.

Sådan opretter du en rubric for enkelte elever

Find Fanen ”Oversigt”

Åbn Fanen ”Mine rubrics” som viser alle dine rubrics.

Tryk på ikonet ”Elevoversigt”.

Nedenstående skærmbillede vises.

Vælg elev fra klasselisten

Her ser du alle eleverne i den klasse, som du oprettede din rubric til.

Tryk på elevens navn for at angive status og mål eller for at tilrette formuleringerne til den enkelte elev. Dette gøres eventuelt i samarbejde med eleven.

Nedenstående skærmbillede vises.

Rediger elev

Du kan nu:

 • indtaste nye læringsmål på fire niveauer i elevens rubric.
 • angive status og mål for eleven.
 • angive noter.

Alle ovenstående ændringer vil kun gælde for den enkelte elev.

Tryk på ”Gem ændringer” nederst på siden.

Nedenstående skærmbillede vises.

Ny rubric for elev

Din rubric for eleven er nu gemt i din oversigt.