Tolkning

DIALOGSPIN

Tolkning

DialogSpin danner et datagrundlag for en samtale mellem leder, afdelingsleder, vejleder eller anden professionel leder af læring på skolen og den enkelte lærer, og det kan dermed være med til at kvalificere samtalen omkring den undervisning, der foregår. Som omtalt i vejledningen, skal observationerne betragtes som en form for evidens, der kan danne udgangspunkt for en rekflekterende samtale om undervisningen. Det betyder ikke, at observationen giver en række svar – den fortæller, hvad observatøren har observeret i klassen på det pågældende tidspunkt.

DialogSpin er kriteriebaseret, hvilket vil sige, at der anvendes en skala med tydelige kriterier for hver enkelt faktor (dvs. observationspunkt). Skalaen er altså ikke åben. Det betyder også, at der er indbygget en tydelige progression, som går fra 0, hvilket generelt set betyder, at der ikke er observeret tegn på, at der arbejdes med den faktor i den pågældende lektion, hvorimod en score på 5 indikerer, at der arbejdes på et meget højt niveau med den pågældende faktor.

Præsenterer dialogspinnet for læreren og forklar, hvordan det skal læses. Herefter vil det være at foretrække, at læreren fortæller, hvad han/hun tænker i forhold til de scorer, der er noteret. Lad det være lærerens egne refleksioner, der danner baggrund for den reflekterende samtale. Husk, observationen er et øjebliksbillede set med observatørens øjne. Spinnet repræsenterer ikke en endelig sandhed, men er et udgangspunkt for en reflekterende samtale.

Herefter handler det om at etablere et fælles ståsted, så I er enige om, hvor læreren er i forhold til det mål, der er sat op. Til sidst laver I en plan for, hvordan læreren kan arbejde videre mod målet.

Eksempel:
Har en observatør eksempelvis scoret en lærer til 2 inden for den faktor, der omhandler synlige mål, har observatøren observeret følgende: Der er klare mål, men de er ikke kendte for eleverne.

Er observatør og lærer enige om, at det er sådan, det forholder sig, peger observationen direkte på det næste mål i arbejdet med at udvikle sig i forhold til tydelige mål i undervisningen, nemlig at:
Der er klare mål for undervisningen, og de er kendte for eleverne.

Observatør og lærer lægger sammen en plan for, hvordan det næste trin mod målet kan nås, herunder hvilken støtte, læring og sparring har læreren brug for for at arbejde med dette mål. Der kan også aftales en tid til en opfølgende observation.